De deelnemer(s) hebben voor opgave en start van de optocht kennis genomen van de regels en voorschriften en conformeren zich aan de gestelde regels en voorschriften.

 

Het reglement is ook te downloaden en te printen. Klik daarvoor op de bovenstaande afbeelding

 1. Bij inschrijving gaat de deelnemer akkoord met dit reglement.
 2. Inschrijven kan tot uiterlijk 1 juni 2015. Na deze datum is geen inschrijving meer mogelijk.
 3. De organisatie behoudt het recht deelnemers te weigeren en/of uit de optocht te verwijderen indien deze zich niet aan het reglement houden. Bij uitsluiting van de optocht zal de deelnemer eventuele veroorzaakte boetes en of gemaakte kosten opgelegd aan / gemaakt door Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek, wegens het niet naleven van de voorwaarden en/of reglement betreffende binnen 2 weken na aanvang van de optocht vergoeden.
 4. Het door de organisatie verstrekte startnummer dient door alle deelnemers duidelijk aan beide zijden van hun voertuig of loopgroep te worden bevestigd en/of getoond.
 5. Voor deelname aan de optocht is het voor alle wagens (zowel zelf rijdend of combinaties met tractor) en alle gemotoriseerde voertuigen verplicht om zelf voor een dekkende verzekering te zorgen.
 6. Bij het afhalen van de startnummers moet een bevestiging van de verzekeraar afgegeven worden.
 7. Indien men zelf geen verzekering kan/wil regelen kan men deelnemen aan de door Stichting Volksfeest afgesloten collectieve verzekering.
 8. Bij het afhalen van de startnummers moet dan de bijdrage van ongeveer €100.- per wagen of gemotoriseerd voertuig voldaan worden.
 9. Mocht het gemotoriseerde voertuig (tractoren uitgezonderd) geen geldige APK keuring bezitten dan is geldige en juist ingevulde verklaring van technische deugdelijkheid (HIER TE DOWNLOADEN) verplicht.

Het voertuig(combinatie) dient aan de volgende aanvullende eisen te voldoen:

 

 1. Het te slepen voertuig dient bij personenvervoer uit minimaal twee assen te bestaan.
 2. De combinatie moet over voldoende remkracht beschikken zodat met de totale combinatie een remvertraging van 2,40 m/s² behaald wordt. Waar over een combinatie wordt gesproken kan dit elk voertuig zijn, al naar gelang trekkend of te trekken voertuig. Hieronder vallen ook alle andere voertuigen zoals auto’s, motoren, (brom)fietsen en/of elektrisch aangedreven voertuigen.

Voorbeeld : bij een snelheid van ; 8 km/h mag de remweg niet meer dan 1 meter zijn

15 km/h mag de remweg niet meer dan 3,60 meter zijn

25km/h mag de remweg niet meer dan 10 meter Zijn

30 km/h mag de remweg niet meer dan 14,4 meter zijn

 1. Voertuigen moeten in goede staat van onderhoud verkeren zoals luchtbanden-, chassis-, vering-, stuurinrichting-, koppelingen.
 2. Voertuigcombinaties dienen stevig en stabiel te zijn.
 3. Het trekkend voertuig dient te zijn afgestemd op de lengte, breedte en gewicht van het te trekken voertuig.

 

 1. Bij wagens waarop personen worden vervoerd dient een deugdelijke reling van minimaal 1,20m ter beveiliging te zijn aangebracht, verder moet de wagen van een deugdelijke trap te zijn voorzien.
 2. Het voertuig dient zodanig te zijn ingericht dat er geen mogelijkheid bestaat dat personen van de wagen af kunnen vallen.
 3. Omvang-, breedte-, lengte-, hoogte van de wagens, al dan niet door een voertuig voortgetrokken moeten van dien aard zijn dat deze de voorgeschreven route kunnen volgen zonder oponthoud, stremming of gevaar voor derden opleveren. Alle wagens dienen op een deugdelijke manier aan de voor-, achter- en zijkanten dicht te zijn zodat de wielen worden afgeschermd, waarbij aan de onderzijde een vrije ruimte aanwezig moet zijn van minimaal 35 centimeter.
 4. Indien de afstand van de onderzijde van het voertuig meer bedraagt dan 35 centimeter dient het voertuig: a. aan de achterkant te zijn voorzien van een stootbalk; b. aan de zijkant te zijn voorzien van en zijdelingse afscherming
 5. Alle voertuigen(combinaties) moeten voldoen aan de volgende afmetingen: Maximale hoogte: 4,10 meter. Maximale lengte (gehele combinatie incl. trekker en aanhangwagen): 18 meter. Maximale breedte 3,20 meter (in verband met het passeren op de kruispunten). De voortuigen moeten op beide keerpunten (in Twist en Het Blick/ Pandijk) in één keer kunnen draaien. ( zie voor meer info ook de plattegrond van de route van de optocht)
 6. Ieder voertuig dient aan de voor- en achterzijde een sleepvoorziening te hebben om in geval van calamiteiten te kunnen worden afgesleept.
 7. In de aanhangwagen dient een deugdelijke en eenvoudig te bedienen voorziening aanwezig te zijn om in geval van nood, de bestuurder van het trekkende voertuig tijdig te kunnen waarschuwen.
 8. Alle wagens/aanhangers dienen te voldoen aan de technische eisen zoals in de Wegenverkeerswet zijn gesteld.
 9. Dieren in/tijdens de optocht zijn niet toegestaan. Dus ook geen paard en wagen.
 1. Voor aanvang van de optocht worden alle bestuurders, begeleiders en deelnemers geïnformeerd over maatregelen die de organisator van de optocht heeft genomen om de optocht veilig te laten verlopen.
 2. Deelnemers aan de optocht dienen verplicht een identiteitsbewijs bij zich te dragen.
 1. Bestuurders van voertuigen mogen niet onder invloed van alcohol of drugs zijn en dienen te beschikken over een geldig rijbewijs voor een dergelijke voertuigcombinatie. Ondanks dat de weg tijdens de optocht is afgezet en de optocht door de politie begeleid wordt, blijft de Wegen-verkeerswetgeving volledig van kracht. Dat wil zeggen dat iedere bestuurder zich hier ook aan te houden heeft, ondanks het feestelijke karakter. De bestuurder blijft volledig aansprakelijk voor zijn daden. Indien wordt geconstateerd dat de bestuurder van een versierde wagen tijdens de optocht alcohol of drugs nuttigt of onder invloed verkeert, wordt de gehele wagen per direct uit de optocht gehaald. Bestuurders die onder invloed verkeren zijn van de verzekering uitgesloten
 2. Landbouwvoertuigen, die meedoen in de optocht, moeten bestuurd worden door bestuurders vanaf 18 jaar en ouder en dienen in het bezit te zijn van een B en E Rijbewijs.
 3. Voor overige bestuurders gelden de wettelijke voorschriften die betrekking hebben op het betreffende voertuig.
 4. Bestuurder moet voldoende zicht hebben naar alle zijden om goed met het voertuig /combinatie te kunnen manoeuvreren. Indien het uitzicht beperkt is dienen begeleiders de bestuurder te ondersteunen met aanwijzingen.
 5. Bij wagens getrokken door een gemotoriseerd voertuig is het verplicht om minimaal twee personen van tenminste 18 jaar tussen de ruimte van het trekkende voertuig en de wagen te laten meelopen om zowel de deelnemers als toeschouwers te beveiligen.
 6. Personen die op voertuigen of anderszins aan de optocht deelnemen mogen niet zodanig onder invloed van alcohol en/of drugs zijn dat voor henzelf of omstanders gevaarlijke situaties ontstaan. Indien dergelijke situaties zich voordoen dienen begeleiders van voertuigen passende maatregelen te nemen.
 7. De bestuurders van alle voertuigen dienen ten alle tijden vrij zicht te hebben over de volledige wegbreedte , digitale middelen om het zicht naar voren te creëren zijn niet toegestaan.

 

 1. De bestuurder is verantwoordelijk persoon wat betreft :

De instructies van de verkeersregelaars en optocht leiding

Deze dient u ten alle tijden op te volgen

Het aansluiten van de voertuigen

De snelheid van het voertuig

 

 1. Denk aan de veiligheid van de deelnemers ,maar ook aan uw eigen veiligheid

 

 1. bestuurders dienen gaten te laten vallen in de optocht, probeer een afstand van min. 10 mrt. en max. 50 mrt. aan te houden.

Bij variatie in de snelheid van de optocht  dit proberen op te vangen.

 

 1. Bij calamiteiten (lekke bank , motor pech) zo spoedig mogelijk melden bij de optocht leiding of mobiele teams

Blokkade van de proberen te vermijden. Dus hou zo veel mogelijk  rechts.

Probeer achtervolgende wagens om uw wagen te leiden.

Mobiel team beoordeelt veiligheid en heeft laatste woord.

Na reparatie of sleep kan het voertuig weer aansluiten in de optocht

 

 1. Bij het opstellen zoveel mogelijk rechts houden en rechts van de weg opstellen zodat andere categorieën wagens kunnen passeren

 

 1. Bij de keerpunten (in Twist en op Blick) zo veel mogelijk in schikken zodat alle wagens er kunnen staan , hiermee voorkomen we dat er geen wagens moeten passeren

 

 1. Tactoren met voorladers die zwaar belast zijn moeten de voorlader laten zakken in de bochten bij de keerpunten.

 

 1. Zoek in de bochten de ruimte die je nodig hebt om de bocht te halen, goed en vroeg genoeg voorsorteren op de andere weg helft

 

 1. Bij vervoersbewegingen buiten de optocht is het vervoeren van personen niet toegestaan op niet specifiek voor personenvervoer ingerichte voertuigen
 2. Het gebruik van geluidsinstallatie/versterkers buiten de optocht is niet toegestaan.

 

 1. De voortbewegingssnelheid van de optocht dient zodanig te zijn dat voor deelnemers aan de optocht en de omstanders geen gevaarlijke situaties ontstaan.
 2. Bij het vervoer van personen op voertuigen die niet specifiek voor personenvervoer zijn ingericht mag de voortbeweging snelheid maximaal 8 km/ uur bedragen.
 1. Tussen de voertuigen(combinaties) van de optocht dient altijd een onderlinge afstand van minimaal 10 meter en maximaal 50 meter worden aangehouden. Anderzijds bent u gehouden geen ‘gaten’ in de optocht te veroorzaken.
 2. Elke deelnemer verplicht zich ongevallen en onregelmatigheden te melden bij de optocht leiding
 3. Er mag door de deelnemers voor, tijdens en na de optocht geen stro of ander onveilig of onnodig vervuilend materiaal worden verspreid.
 4. Er dient gebruik gemaakt te worden van plastic bekers.
 5. Er dient een katoenen deken of een branddeken en een goedgekeurd functionerend brandblusapparaat aanwezig te zijn (wagens verplicht).
 6. Benzine/dieselaggregaten mogen niet ommanteld zijn. Deze aggregaten moeten in een geventileerde ruimte staan.
 7. Het is verboden om alarmpistolen, vuurwerk of losse flodders te gebruiken.
 8. Uitlaatgassen van trekkende of dragende voertuigen dienen goed afgevoerd te worden zodat bedwelming voorkomen wordt.
 1. Gebruik van geluidsapparatuur is uitsluitend toegestaan gedurende de deelname aan de optocht, alsmede 30 minuten voor aanvang en 30 minuten na afloop van de optocht.
 2. Bij gebruik van een geluidsinstallatie dient het geluidsvolume dusdanig geregeld te worden dat dit geen schade aan het gehoor kan veroorzaken. Het geluid mag maximaal 90 dB (A) op 3 mrt. van het publiek zijn

De bestuurder c.q. gebruiker, bouwer of eigenaar van een voertuig of anderzijds (in welke vorm dan ook) zal nimmer enige schade of verantwoordelijkheid tijdens, voor of na de optocht (of tijdens de bouw) kunnen verhalen op het bestuur van Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek

BOGEN EN ANDERE VERSIERINGEN LANGS OF OVER DE RIJBAAN

 • Geen bogen of andere overkappingen over de hoofdrijbaan van: De Europaweg, Kerkenweg en de Dordseweg zowel binnen als buiten de bebouwde kom;
 • Wel op de overige wegen binnen de bebouwde kom;
 • Wel kunnen andere versieringen langs de rijbaan van de drie voornoemde wegen worden aangebracht;
 • Wel kunnen bogen over de neven rijbanen van de voornoemde drie wegen worden gemaakt (te denken aan fiets- of voetpad).

 

AFMETINGEN: BOGEN BOVEN RIJBANEN

 • Hoogte minimaal 4,50 meter.
 • Zogenaamde “Schrikafstand is 01:00 meter. De bogen dienen minimaal 1,00 meter uit de verharding van de weg te worden geplaatst.

 

AFMETINGEN: BOGEN BOVEN FIETS- EN VOETPADEN

(en andere versieringen)

 • Hoogte minimaal 60 meter.
 • “Schrikafstand” 1,00 meter.
 • De bogen, alsmede andere versieringen dienen minimaal 1,00 meter uit de verharding van de weg te worden geplaatst; op een zodanige wijze dat de veiligheid van het verkeer niet in gevaar kan worden gebracht.
 • Indien geen openbare straatverlichting aanwezig is, en buiten de bebouwde kom, dienen de obstakels verlicht te worden.
 • Daarnaast kan de wegbeheerder altijd meerdere van bovenstaande afwijkende voorwaarden stellen.

 

VERGUNNINGEN WEGBEHEERDER

 • Altijd een vergunning verplicht
 • Aanvragen voor 1 mei 2015
 • De provincie: voor de wegen buiten de bebouwde kom, v.w.b. Europaweg en de Dordseweg.
 • De gemeente: voor alle overige wegen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

 

 

VERZEKERING

 • Een ieder die zich bezighoudt met het plaatsen van een boog of andere versieringen langs de openbare weg is verantwoordelijk en wettelijk aansprakelijk voor eventuele schade en gevolgen. Daarom dient met zich tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren.

 

 

ADVIES

Bovenstaande richtlijnen zijn in overleg met de wegbeheerders als advies opgesteld. Dit betekent ook dat deze richtlijnen gehanteerd worden in hun vergunningenbeleid. Mocht u plannen hebben die afwijken van bovenstaande richtlijnen, of andere vragen dan kunt u altijd contact opnemen met de wegbeheerders. Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek fungeert niet als tussenpersoon en neemt ook geen enkele verantwoordelijkheid of regelen op zich. Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek heeft gemeend om u deze richtlijnen als een vorm van service te moeten aanbieden.

 

CONTACTPERSONEN WEGBEHEERDERS

Gemeente Emmen
Dhr. G. Jipping
Postbus 30001
7800 RA Emmen
Tel: 0591-685555

Provincie Drenthe te Assen, afdeling wegen en kanalen:
Dhr. B. Smid
Postbus 122
9400 AC Assen
Tel: 06-53897158 / 0592-365322 Fax: 0592-365490
e-mail: b.smid@drenthe.nl

Advies over leidingen en kabels KLIC te Drachten
Postbus 673
9200 AR Drachten
el: 0800-0080

Het niet in acht nemen van bovenstaande regels kan tot diskwalificatie leiden.

*Bovengenoemde regels zijn in concept en kunnen nog aan veranderingen onderhevig zijn. Controleer daarom regelmatig of deze zijn aangepast