ALGEMENE VOORWAARDEN

Elke deelnemer van de Spokentocht Nieuw Schoonebeek dient vooraf op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en gaat hiermee akkoord zodra deze over gaat tot aanschaf van een entreeticket

 

1. Het is verboden om alcohol of verdovende middelen mee te nemen tijdens de tocht.
2. Deelname aan de tocht is geheel op eigen risico.
3. De tocht wordt gelopen in groepen met een vooraf bepaald aantal personen. Indien u een kleinere groep bent is het mogelijk dat u samengevoegd word met een andere groep.
4. Het is ten strengste verboden de medewerkers van de spooktocht (spoken en organisatie medewerkers) te belemmeren tijdens hun werkzaamheden. Lichamelijk contact met de spoken is niet toegestaan.
5. Het gebruik van zaklantaarns, het schijnen of maken van beeldmateriaal met mobiele telefoons of andere apparaten is door deelnemers is niet toegestaan.
6. Deelnemers dienen akkoord te gaan met alle voorwaarden en gesteld door de organisatie of de uitvoerende partij. Indien men zich hier niet aan houdt of aanwijzingen van de organisatie of uitvoerende partij niet opvolgt, kan de deelnemer uitgesloten worden van deelname. De ticket is dan ook niet overdraagbaar aan derden
7. Bij terugtrekking of het niet op de overeengekomen tijd aanwezig zijn van de deelnemer, wordt het reeds door de deelnemer betaalde bedrag voor de te lopen tocht niet door de organisatie gerestitueerd.
8. Deelnemer dient uiterlijk 15 minuten voor de overeengekomen definitieve starttijd gereed te zijn voor vertrek.
9. Alle deelnemende personen dienen 12 jaar of ouder te zijn. Een jongere deelnemer kan alleen meedoen onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder.
10. Deelnemers die zwanger zijn, hartklachten hebben of anderszins lichamelijke of geestelijke klachten hebben worden afgeraden om de tocht te lopen.
11. De organisatie houdt zich niet aansprakelijk voor door deelnemers geleden schade in welke vorm dan ook waaronder opgelopen lichamelijk of psychisch letsel.
12. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die onder invloed van alcohol of andere verdovende/geestverruimende middelen verkeren deelname aan de tocht te ontzeggen. In voorkomende gevallen vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde gelden.
13. Roken is in en nabij gesloten delen van de tocht ten strengste verboden.
14. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die vóór of tijdens de tocht wanordelijk gedrag vertonen deelname aan de tocht te ontzeggen. In voorkomende gevallen vindt geen restitutie van reeds betaalde gelden plaats.
15. De organisatie behoudt zich het recht voor om bij calamiteiten deelnemers van de route te verwijderen.
16. Deelnemers dienen te allen tijde de aangegeven route te blijven volgen. Het is niet toegestaan om zich buiten de route te begeven
17. Schade veroorzaakt aan zaken en/of personen van de organisatie zal door de organisatie op de aansprakelijke worden verhaald.
18. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een bepaalde vertrektijd, wel kan er indien mogelijk een voorkeur aangegeven worden. De organisatie behoudt zich het recht voor om starttijden te wijzigen.
19. Het entreebewijs is niet in wisselbaar voor contant geld.
20. De organisatie behoudt zich het recht voor om in geval van extreme weersomstandigheden met het oog op de veiligheid van de deelnemers de tocht af te gelasten
21. In alle gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie.