Huisregels

#vf2022

Bezoekers van het evenement dienen zich te houden aan de in deze bepaling gestipuleerde huisregels.

Onder evenemententerrein wordt verstaan: het festivalterrein (inclusief kermis en het backstage terrein)en de toegangsweg.

Op het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving van kracht

Ter bescherming van o.a. de veiligheid van de bezoekers van het evenement dienen zich op ieder gewenst moment te kunnen legitimeren aan de hand van een geldig ID-bewijs en kunnen ze op ieder gewenst moment worden gefouilleerd (inclusief inzien van meegenomen tassen/rugzakken). Wanneer hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de verdere toegang tot het evenemententerrein door de organisator worden ontzegd.

Bij de ingang, de bar en in de feesttent zal iedereen van 24 jaar en jonger gecontroleerd worden op zijn/haar leeftijd. Mocht er bij een controle geconstateerd worden dat er sprake is van leeftijdsfraude dan zal de pleger uit de feesttent verwijderd en wordt het polsbandje afgenomen en vernietigd.

Het is niet toegestaan (zit)meubilair, koelboxen en/of eigen eten (waaronder lunchpakketten) en drank mee naar binnen te nemen naar het evenemententerrein en dus ook de kermis. Ook paraplu’s worden om veiligheidsredenen niet toegelaten. Rolstoelen en scootmobielen zijn toegestaan. (Huis)dieren worden (om hun eigen bestwil) niet toegelaten. Hulphonden hebben wel toegang. Bij constatering van het overtreden van deze bepaling door de organisator zal afgifte daarvan worden gevorderd. Wanneer hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de toegang tot het evenemententerrein door de organisator worden ontzegd. In beslag genomen goederen worden naderhand niet teruggegeven.

Politieke of politiek gerelateerde uitingen worden niet getolereerd op het festivalterrein en zullen bij constatering direct verwijderd worden.

Medicijnen, eten en vloeistoffen die noodzakelijk zijn i.v.m. allergie of ziekte mogen i.c.m. een medicijnpaspoort of doktersverklaring mee naar binnen op het evenemententerrein.

Film-, video- en professionele fotoapparatuur (fototoestellen met grote, verwisselbare lenzen) en drones zijn niet toegestaan, tenzij de organisator hier vooraf expliciet in heeft toegestemd (bv. voor pers). Mobiele telefoons met foto-/videomogelijkheden en normale (digitale) fototoestellen zonder afneembare lenzen mogen wel mee het evenemententerrein op.

Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het evenemententerrein en in de directe omgeving is verboden, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door de organisator.

Het nuttigen van alcohol door personen onder de 18 jaar is niet toegestaan evenals wederverstrekking ervan aan deze personen. Bij constatering zal aan betrokkenen de verdere toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd. Personen welke kennelijk onder invloed van alcohol en/of drugs het evenemententerrein willen betreden kunnen worden geweigerd. De persoon welke aantoonbaar onder invloed is, kan geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van tickets, reiskosten en/of alle overige gemaakte kosten.

Op het evenemententerrein zijn drugs verboden. Tevens is het bezit en/of gebruik van overige geestverruimende middelen (o.a. lachgas) op het evenemententerrein niet toegestaan. Bij constatering van het gebruik en/of in het bezit hebben van soft-/harddrugs en/of overige geestverruimende middelen en/of het handelen in soft-/harddrugs en/of overige geestverruimende middelen zal degene onverwijld worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie.

Het is niet toegestaan in de tent en overige afgesloten festivalruimtes te roken (waaronder ook het roken van een e-smoker). Bij constatering van het overtreden van deze bepaling door de organisator zal verlangd worden om rookwaren onverwijld te doven en het gebruik te staken. Wanneer, nadat ter zake hiervan aan de overtreder een waarschuwing is gegeven, hieraan geen medewerking wordt verleend, is de overtreder een direct opeisbare boete van € 70 per overtreding aan de organisator verschuldigd en kan overtreder de verdere toegang tot het evenemententerrein door de organisator worden ontzegd, onverminderd het recht om nakoming en/of in plaats van de forfaitaire boete de hiervoor bedoelde boetes van de NVWA op de overtreder te verhalen als daadwerkelijk geleden of nog te lijden schade.

Op het evenemententerrein gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen met en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, biergooien worden niet getolereerd. Bij constatering zal de verdere toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd en kan degene worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op de schadeveroorzaker verhaald worden. Wildplassen op het evenemententerrein is eveneens niet toegestaan. Bij constatering is de overtreder een direct opeisbare boete van € 70 per overtreding aan de organisator verschuldigd en kan overtreder de verdere toegang tot het evenement door de organisator worden ontzegd of kan degene worden overgedragen aan de politie, onverminderd het recht om nakoming en/of in plaats van de forfaitaire boete vergoeding van de daadwerkelijk geleden of nog te lijden schade te vorderen.

Bij constatering van het plegen van misdrijven, vervuiling en/of vernieling van materialen en terreinen zal de verdere toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd en kan degene worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op de schadeveroorzaker verhaald worden.

Het is verboden om wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden, in het bezit te hebben. Bij constatering zal degene worden overgedragen aan de politie.

Voor de veiligheid van bezoekers en medewerkers zal cameratoezicht plaatsvinden op het evenemententerrein. Een ieder die het evenement bezoekt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden. Op het evenement worden eveneens foto’s en video opnames gemaakt voor promotiedoeleinden. Een ieder die het evenement bezoekt, gaat hiermee akkoord.

Bij het niet naleven van onze huisregels zal de (verdere) toegang tot het evenemententerrein onherroepelijk worden ontzegd en wordt u een terreinontzegging aangezegd van één of meerdere jaren. Bezoekers en personen die op grond van de wet en/of de huisregels de toegang tot het evenemententerrein is ontzegd – om welke reden ook – kunnen geen aanspraak maken op een eventuele vergoeding van tickets en/of reiskosten.

Door de overheid c.q. de politie geseponeerde kwesties en zaken, die tijdens en/of na het evenement hebben plaatsgevonden, hebben geen invloed op opgelegde sancties door de organisator.

Alle situaties waarin de algemene voorwaarden, reglementen en huisregels niet voorzien beslist de organisator. Aanwijzingen van medewerkers van de organisator of daarvoor aangestelde, bevoegde personen dienen te allen tijde opgevolgd te worden.