Privacyverklaring & disclaimer

#vf2022

Privacyverklaring

Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek respecteert de privacy van onze (potentiële) klanten, relaties, medewerkers en vrijwilligers en van al degenen die onze websites bezoeken. Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In dat kader zijn wij aan te merken als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek  neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van deze gegevens tegen te gaan. Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
• de verwerking van jouw persoonsgegevens zich beperkt tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, voor zover deze toestemming niet besloten ligt in een met jou gesloten overeenkomst, of er sprake is van een gerechtvaardigd belang of een wettelijke plicht;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop wijzen en deze respecteren.

Contactgegevens:

Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek

Europaweg 154
7766 AP Nieuw Schoonebeek

Telefoon: 0524-541106
Email: volksfeest@nieuwschoonebeek.com

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij, afhankelijk van de
omstandigheden, verwerken

– voor- en achternaam
– geslacht
– geboortedatum
– geboorteplaats
– adresgegevens
– (mobiele) telefoonnummer
– e-mailadres
– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bv. door een account op deze website(s) aan te maken, in
correspondentie en telefonisch)
– locatiegegevens
– gegevens over jouw activiteiten op onze website(s) en app(s)
– internetbrowser en apparaattype
– bankrekeningnummer 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of
smartphone. Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek gebruikt cookies vanuit een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de websites goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via volksfeest@nieuwschoonebeek.coml. Dit geldt ook voor het geval je vragen hebt.
Onze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23 maart 2019. Wij behouden ons het recht voor om ons
privacy-beleid te wijzigen, zonder dat we je daarover informeren. Het is daarom verstandig om met een zekere
regelmaat onze privacyverklaring te raadplegen.

Op basis van welke grondslagen wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van (één of meer van) de volgende
grondslagen:
– de uitvoering van een overeenkomst;
– jouw uitdrukkelijke toestemming;
– een gerechtvaardigd belang;
– het voldoen aan een wettelijke plicht.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek verwerkt persoonsgegevens voor (één of meer van) de volgende doelen:
– het afhandelen van betalingen;
– het verzenden van onze nieuwsbrief en/of promotionele informatie;
– het kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– het informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten;
– het bieden van de mogelijkheid om een (persoonlijk) account aan te kunnen maken;
– het leveren van diensten en/of producten;
– voor de analyse van het gedrag op de websites om daarmee de websites te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verwerkt, in acht genomen de wettelijke (bewaar)termijnen.

Beeld- en/of geluidsopnamen

Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek of een mediapartner kan beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken tijdens het evenement. Deze opnamen kan Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek gebruiken op de website of ter promotie van het evenement via social medianetwerken, zoals Facebook, Instagram, Twitter of Youtube. Daarnaast kunnen de opnamen gebruikt worden op de mediakanalen van de mediapartner(s), waaronder mogelijk radio en/of televisie. Opnamen (audio, video of foto’s) worden dus mogelijk openbaar gemaakt of verveelvoudigd via verschillende mediakanalen van Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek en/of mediapartner(s), zonder dat Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek of mediapartners een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn.

Opnamen die zijn gemaakt in het kader van cameratoezicht kan Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek  gebruiken voor veiligheidsdoeleinden.

Wanneer jij aanwezig bent op een evenement of bijeenkomst georganiseerd door Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek bestaat de mogelijkheid dat je op beeld- en/of geluidsopnamen vastgelegd wordt. Het beeldmateriaal kan worden gebruikt voor promotionele of informatieve doeleinden en zijn enkel bedoelt als sfeerimpressie. Daarnaast zien wij in het kader van de AVG-verordening het als een gerechtvaardigd belang om de gemaakte beelden te gebruiken op onze website, drukwerk en/of Social Media kanalen. Sta jij op een foto en zou jij graag zien dat die foto wordt verwijdert, stuur dan een mail met jouw verzoek naar volksfeest@nieuwschoonebeek.com. Wij zullen jouw verzoek zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vier weken na ontvangst verwerken.

Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek kan is niet aansprakelijk voor foto’s die gemaakt en/of gedeeld worden door derden zonder toestemming van Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek. In dat kader willen we derden dan ook verzoeken om zonder toestemming van Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek geen opnamen te maken tijdens evenementen van of gerelateerd aan Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek.

Gebruik van Mailchimp

Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek verstuurt verzameld opgaven en gegevens  via mailchimp. Voor dit doel gebruiken we een verzendlijst met o.a. naam en e-mailadres van mensen die op de website(s) hebben aangegeven in te schrijven voor een evenement georganiseerd door Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek  en hievan ‘op de hoogte’ te willen blijven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– burgerservicenummer (in het geval van een dienstbetrekking t.b.v. de salarisadministratie)
– etniciteit, ras, geloofsovertuiging en gezondheid (voor zover dit valt op te maken uit de portretten die wij
verwerken) .

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek.
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek geeft geen persoonsgegevens door aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij wij op voorhand met die partijen adequate afspraken
hebben gemaakt, met als doel jouw persoonsgegevens te beschermen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek  en heb je het recht op de overdracht van je
gegevens, als je daar om vraagt. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar:  volksfeest@nieuwschoonebeek.com. Er kunnen omstandigheden zijn dat wij geen gehoor kunnen geven aan je verzoek om
gegevens te verwijderen, bijvoorbeeld omdat wij op grond van de wet gehouden zijn deze gegevens gedurende een bepaalde termijn te bewaren. Zodra deze termijn verstreken is, zullen wij alsnog overgaan tot het
verwijderen van jouw gegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen we je vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, waar mogelijk binnen vier weken, op jouw verzoek.
Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek  wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclamer

Deze website is eigendom van Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek. De op deze website verstrekte informatie wordt door Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek verstrekt door middel van deze website louter informatie over de diensten en evenementen die door Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek worden aangeboden. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek verstrekte informatie en tarieven.

Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. De afbeeldingen, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website is auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek .

Eventuele verwijzingen naar sites die niet door Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Stichting Volksfeest Nieuw Schoonebeek worden onderhouden wordt afgewezen.

Disclamer